സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ നേപ്പാൾ സർക്കാരിന്റെ ആദരം വാങ്ങുന്നത് മലയാളി ചിത്രകാരൻ സുരേഷ് കെ നായർ

ചെർപ്പുളശ്ശേരി .അടക്കാപുത്തൂർ സ്വദേശിയും ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ചിത്ര കലാവിഭാഗം പ്രൊഫസറുമായ സുരേഷ് കെ നായരെ 70 താമത്‌ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ നേപ്പാൾ സർക്കാർ പുരസ്‌കാരം നൽകി ആദരിക്കും .കലാപ്രവർത്തനങ്ങൾ പുതു തല മുറയിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ സുരേഷ് ചെയ്ത സംഭാവനകളെ വിലയിരുത്തിയാണ് […]