കെ.മനോഹരൻ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത് സെക്രട്ടറി

Essays

ചെർപ്പുളശേരി:ചെർപ്പുളശേരി സ്വദേശിയായ കെ.മനോഹരൻ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അധ്യാപകനാണ് .

RELATED NEWS

Leave a Reply