പ്രവാസി തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡിന് അപേക്ഷിക്കാം

General, Kerala News

വിദേശത്ത് ആറുമാസത്തിലധികം ജോലി ചെയ്യുകയൊ റസിഡന്റ് പെര്‍മിറ്റ് നേടി താമസിക്കുകയൊ ചെയ്യു 18 വയസ് പൂര്‍ത്തിയായ കേരളീയര്‍ക്ക് കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രവാസി തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡിന് അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷാ ഫോം സിവില്‍ സ്റ്റേഷനിലെ നോര്‍ക്ക സെല്ലില്‍ ലഭിക്കും. നിലവില്‍ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവര്‍ക്കും കേരളത്തിന് പുറത്ത് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ജോലി ചെയ്യു മലയാളികള്‍ക്കുമാണ് കാര്‍ഡ് നല്‍കുത്. ഇത് പ്രവാസി മലയാളികള്‍ക്ക് കേരളത്തില്‍ തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖയായി ഉപയോഗിക്കാം. കാര്‍ഡ് ഉടമകള്‍ക്ക് അപകടങ്ങളെ തുടര്‍ുണ്ടാകുന്ന അംഗ വൈകല്യങ്ങള്‍ക്കും മരണത്തിനും രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ വരെ ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കും. കാലാവധി മൂ് വര്‍ഷമാണ്. രിജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഫീസ് 300 രൂപ. കാര്‍ഡ് കാലാവധി തീര്‍വര്‍ ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കുതിനായി കാലാവധിയുള്ള പാസ്‌പോര്‍’്, വിസ, കാര്‍ഡ് എിവയുടെ പകര്‍പ്പുകള്‍ സഹിതം അപേക്ഷിക്കണം. സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ വിസ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പാസ്‌പോര്‍ട്ടിന്റെ പകര്‍പ്പ് അതത് രാജ്യങ്ങളില്‍ നിലവിലുള്ള വിസ, തൊഴില്‍, താമസ പെര്‍മിറ്റിന്റെ പകര്‍പ്പ് സഹിതമുള്ള അപേക്ഷകള്‍ അപേക്ഷകനോ കുടുംബാംഗമോ നോര്‍ക്ക ഓഫീസില്‍ നേരിേലാ തപാലിലൊ നല്‍കണം. വിവരങ്ങള്‍ ശരിയാണെ് വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍/ കൗസിലര്‍/പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്/ഗസറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ എിവരില്‍ ആരെങ്കിലും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണം. വിവരങ്ങള്‍ക്ക്norkaroots.net ഫോണ്‍ 0483 2732922.

RELATED NEWS

Leave a Reply