ഷൊര്‍ണ്ണൂര്‍ അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ ഗ്രാമീണ റോഡുകളുടെ നിര്‍മ്മാണപ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്കായി 40 ലക്ഷം അനുവദിച്ചു.

Kerala News

തരുവക്കോണം-ചുക്ക. ,അമ്പലം-കാരാട്ടു കുര്‍ശ്ശിറോഡ്(തൃക്കടീരി ഗ്രാമപ-ായത്ത്)-4 ലക്ഷം, പൊരുതിയിൽ .മനപ്പടി-പുളിന്തറ റോഡ് (ചളവറ ഗ്രാമപഞ്ചാ യത്ത്)-4 ലക്ഷം, നടുവട്ടം -ചെമ്മണ്ണൂര്‍ റോഡ് (ചെര്‍പ്പുളശ്ശേരി നഗരസഭ)- 4 ലക്ഷം, കാവുകു-്-ചേവായി. റോഡ് (അനങ്ങടി ഗ്രാമപ-ായത്ത്)-4 ലക്ഷം, ആറംമ്പറ്റ റോഡ് (വാണിയംകുളം ഗ്രാമപ-ായത്ത്)- 4 ലക്ഷം, പനംകുറ്റികോളനിറോഡ് (നെല്ലായ ഗ്രാമപഞ്ചാ യത്ത്)-4 ലക്ഷം, ഇ’ിയംകു്-കിഴക്കേക്കര ശ്രീ അങ്കാളമ്മന്‍ കോവി. റോഡ് (നെ.ായ ഗ്രാമപ-ായത്ത്- 4 ലക്ഷം, കുളം സ്റ്റോപ്പ്-പരിയാനംപെറ്റ റോഡ്- (ഷൊര്‍ണ്ണൂര്‍ നഗരസഭ)- 4ലക്ഷം, കടവത്ത് കോളനി റോഡ് (വെള്ളിനേഴി ഗ്രാമപ-ായത്ത്)-4 ലക്ഷം, ചേര്‍ക്കി. തോട് റോഡ് (വെള്ളിനേഴി ഗ്രാമപ-ായത്ത്)-4 ലക്ഷം എിങ്ങനെയാണ് ഫ-് അനുവദിച്ചി’ുള്ളത്

RELATED NEWS

Leave a Reply