പുത്തനാൽക്കാവിൽ ആനയിടഞ്ഞു ,,ജനങ്ങൾ സുരക്ഷിതർ

Local News

ചെർപ്പുളശ്ശേരി .പുത്തനാൾക്കാവിൽ താലപ്പൊലി എഴുന്നള്ളത്തിനിടെ ആന ഇടഞ്ഞു അൽപ്പസമയം പരിഭ്രാന്തി പടർത്തി .പോലീസ് സന്ദർഭോചിതമായി ഇടപെട്ടു ജനങ്ങളെ മാറ്റി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഉടൻ

RELATED NEWS

Leave a Reply