നന്മയുടെ സന്ദേശമായി ക്രിസ്തുമസ് ..

National News

യേശുവിന്റെ സ്മരണകളുണർത്തി തിരുപ്പിറവിന്റെ ക്രിസ്തുമസിന് നാടും നഗരവും ഒരുങ്ങി .കരോളുകളും പ്രാർത്ഥനയുമായി ലോകത്തെമ്പാടും ഉള്ള ജനങ്ങൾ ആഘോഷ തിമിർപ്പിലാണ് .എല്ലാവര്ക്കും അനുഗ്രഹ വിഷന്റെ ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകൾ

RELATED NEWS

Leave a Reply