കുട്ടികൃഷ്ണൻ നായർ

OBITUARY

ചളവറ .പുലിയാനം കുന്നത്ത് കിഴക്കേക്കര പുത്തൻ വീട്ടിൽ കുട്ടികൃഷ്ണൻ നായർ എന്ന കുട്ടൻ നായർ 78 നിര്യാതനായി .ശാന്ത കുമാരിയാണ് ഭാര്യ ,മക്കൾ ഗീത ,സുനിത ,അനൂപ മരുമക്കൾ രാജഗോപാലൻ ,രാധാകൃഷ്ണൻ ,സുധീർകുമാർ സംസ്കാരം വെള്ളിയാഴ്ച പത്തിന് ഐവർമഠത്തിൽ

RELATED NEWS

Leave a Reply