പുത്തനാൽക്കൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ കാളവേല ആഘോഷങ്ങൾക്ക് കാലോചിതമായ മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യമാണെന്ന് നഗര സഭയിൽ വിളിച്ചു ചേർത്ത വിദഗ്ദ്ധരുടെ യോഗത്തിൽ അഭിപ്രായം

videogallery, web-tv

RELATED NEWS

Leave a Reply