\u0D28\u0D4D\u0D2F\u0D42\u0D28\u0D2E\u0D7C\u0D26\u0D02 \u0D15\u0D30\u0D41\u0D24\u0D4D\u0D24\u0D3E\u0D7C\u0D1C\u0D3F\u0D15\u0D4D\u0D15\u0D41\u0D28\u0D4D\u0D28\u0D41; 10 \u0D1C\u0D3F\u0D32\u0D4D\u0D32\u0D2F\u0D3F\u0D7D \u0D07\u0D28\u0D4D\u0D28\u0D4D‌ \u0D2E\u0D1E\u0D4D\u0D1E \u0D05\u0D32\u0D7C\u0D1F\u0D4D\u0D1F\u0D4D.

  1. Home
  2. CLIMATE

ന്യൂനമർദം കരുത്താർജിക്കുന്നു; 10 ജില്ലയിൽ ഇന്ന്‌ മഞ്ഞ അലർട്ട്.

കേരളത്തില്‍ ശക്തമായ കാറ്റിനും ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

കേരളത്തില്‍ ശക്തമായ കാറ്റിനും ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.


ഇന്നത്തെ ജില്ലകളിലെ താപനില

തിരുവനന്തപുരം

ജില്ലയിൽ ഇന്ന് പരമാവധി ഉയർന്ന താപനില 30 ഡിഗ്രിയും കുറഞ്ഞത് 25 ഡിഗ്രി

കൊല്ലം

ജില്ലയിൽ ഇന്ന് പരമാവധി ഉയർന്ന താപനില 29 ഡിഗ്രിയും കുറഞ്ഞത് 26 ഡിഗ്രി


പത്തനംതിട്ട

ജില്ലയിൽ ഇന്ന് പരമാവധി ഉയർന്ന താപനില 30 ഡിഗ്രിയും കുറഞ്ഞത് 24 ഡിഗ്രി

ആലപ്പുഴ

ജില്ലയിൽ ഇന്ന് പരമാവധി ഉയർന്ന താപനില 29 ഡിഗ്രിയും കുറഞ്ഞത് 25 ഡിഗ്രി

കോട്ടയം

ജില്ലയിൽ ഇന്ന് പരമാവധി ഉയർന്ന താപനില 29 ഡിഗ്രിയും കുറഞ്ഞത് 25 ഡിഗ്രി

ഇടുക്കി

ജില്ലയിൽ ഇന്ന് പരമാവധി ഉയർന്ന താപനില 26 ഡിഗ്രിയും കുറഞ്ഞത് 20 ഡിഗ്രി

എറണാകുളം

ജില്ലയിൽ ഇന്ന് പരമാവധി ഉയർന്ന താപനില 28 ഡിഗ്രിയും കുറഞ്ഞത് 24 ഡിഗ്രി

തൃശൂർ

ജില്ലയിൽ ഇന്ന് പരമാവധി ഉയർന്ന താപനില 30 ഡിഗ്രിയും കുറഞ്ഞത് 25 ഡിഗ്രി

പാലക്കാട്

ജില്ലയിൽ ഇന്ന് പരമാവധി ഉയർന്ന താപനില 32 ഡിഗ്രിയും കുറഞ്ഞത് 23 ഡിഗ്രി

മലപ്പുറം

ജില്ലയിൽ ഇന്ന് പരമാവധി ഉയർന്ന താപനില 31 ഡിഗ്രിയും കുറഞ്ഞത് 23 ഡിഗ്രി

വയനാട്

ജില്ലയിൽ ഇന്ന് പരമാവധി ഉയർന്ന താപനില 27 ഡിഗ്രിയും കുറഞ്ഞത് 19 ഡിഗ്രി

കോഴിക്കോട്

ജില്ലയിൽ ഇന്ന് പരമാവധി ഉയർന്ന താപനില 30 ഡിഗ്രിയും കുറഞ്ഞത് 24 ഡിഗ്രി

കണ്ണൂർ

ജില്ലയിൽ ഇന്ന് പരമാവധി ഉയർന്ന താപനില 30 ഡിഗ്രിയും കുറഞ്ഞത് 24 ഡിഗ്രി

കാസർഗോഡ്

ജില്ലയിൽ ഇന്ന് പരമാവധി ഉയർന്ന താപനില 31 ഡിഗ്രിയും കുറഞ്ഞത് 24 ഡിഗ്രിയും ആയിരിക്കും.