\u0D38\u0D4D\u0D35\u0D7C\u0D23\u0D4D\u0D23\u0D02,\u0D24\u0D19\u0D4D\u0D15\u0D02 (\uD835\uDFEE\uD835\uDFEEK) & \u0D35\u0D46\u0D33\u0D4D\u0D33\u0D3F \u0D35\u0D3F\u0D32

  1. Home
  2. COMMERCE

സ്വർണ്ണം,തങ്കം (𝟮𝟮K) & വെള്ളി വില

സ്വർണ്ണം,തങ്കം  (𝟮𝟮K) & വെള്ളി വില


സ്വർണ്ണം ഒരു പവൻ    :36,920രൂപ
സ്വർണ്ണം ഒരു ഗ്രാം   : 4,615രൂപ
വെള്ളി ഒരു കിലോ   :71,500രൂപ
വെള്ളി ഒരു ഗ്രാം      :71:50രൂപ
തങ്കം :10ഗ്രാം  50,350