\u0D38\u0D4D\u0D35\u0D7C\u0D23\u0D35\u0D3F\u0D32 \u0D09\u0D2F\u0D7C\u0D28\u0D4D\u0D28\u0D41

  1. Home
  2. COMMERCE

സ്വർണവില ഉയർന്നു

കേരളത്തിൽ സ്വർണവില ഉയർന്നു. ഒരു ഗ്രാമിനു 20 രൂപയും ഒരു പവനു 160 രൂപയുമാണ് ഇന്നു കൂടിയത്. ഒരു ഗ്രാമിനു 4,380 രൂപയും ഒരു പവനു 35,040 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില. ഒരു ഗ്രാമിന് 4,360 രൂപയും ഒരു പവന് 34,880 രൂപയുമാണ് ഇന്നലത്തെ വില.


തിരുവനന്തപുരം :കേരളത്തിൽ സ്വർണവില ഉയർന്നു. ഒരു ഗ്രാമിനു 20 രൂപയും ഒരു പവനു 160 രൂപയുമാണ് ഇന്നു കൂടിയത്. ഒരു ഗ്രാമിനു 4,380 രൂപയും ഒരു പവനു 35,040 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില. ഒരു ഗ്രാമിന് 4,360 രൂപയും ഒരു പവന് 34,880 രൂപയുമാണ് ഇന്നലത്തെ വില.