\u0D2A\u0D46\u0D1F\u0D4D\u0D30\u0D4B\u0D7E & \u0D21\u0D40\u0D38\u0D7D \u0D35\u0D3F\u0D32

  1. Home
  2. COMMERCE

പെട്രോൾ & ഡീസൽ വില

പെട്രോൾ & ഡീസൽ വില


𝟏.തിരുവനന്തപുരം
പെട്രോൾ: 106.36 ഡീസൽ: 93.47

𝟐.കോട്ടയം
പെട്രോൾ: 104.68 ഡീസൽ: 91.90

𝟑.കൊല്ലം
  പെട്രോൾ: 105.64 ഡീസൽ: 92.80

𝟒.തൃശൂർ
പെട്രോൾ: 104.89 ഡീസൽ: 92.09

𝟓.പാലക്കാട്
പെട്രോൾ: 105.50 ഡീസൽ: 92.67

𝟔.മലപ്പുറം
പെട്രോൾ: 104.97 ഡീസൽ: 92.19

𝟕.കോഴിക്കോട്
പെട്രോൾ: 104.46 ഡീസൽ: 91.72

𝟖.കണ്ണൂർ
പെട്രോൾ: 104.42 ഡീസൽ: 91.68

𝟗.കാസർഗോഡ്
പെട്രോൾ: 105.42 ഡീസൽ: 92.62

𝟏𝟎.ഡൽഹി
പെട്രോൾ: 103.97 ഡീസൽ: 86.67

𝟏𝟏.മുംബൈ
പെട്രോൾ: 109.98 ഡീസൽ: 94.14

𝟏𝟐.ചെന്നൈ
പെട്രോൾ: 101.50 ഡീസൽ: 91.52

𝟏𝟑.ബാംഗ്ലൂർ
പെട്രോൾ: 100.58 ഡീസൽ: 85.01

𝟏𝟒:കൊൽക്കത്ത
പെട്രോൾ 104.67 ഡീസൽ :89.79