\u0D07\u0D28\u0D4D\u0D28\u0D24\u0D4D\u0D24\u0D46 \u0D38\u0D4D\u0D35\u0D7C\u0D23 \u0D35\u0D3F\u0D32.

  1. Home
  2. COMMERCE

ഇന്നത്തെ സ്വർണ വില.

ഇന്നത്തെ സ്വർണ വില.


സ്വർണ ഇനം - വില - 10 ഗ്രാം 24 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് - ₹47,460

സ്വർണ ഇനം - വില - 10 ഗ്രാം 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് - ₹ 43,500