ചെർപ്പുളശ്ശേരി സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ ആയി ഇനി ബി. പ്രമോദ്

  1. Home
  2. CRIME

ചെർപ്പുളശ്ശേരി സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ ആയി ഇനി ബി. പ്രമോദ്

പ്രമോദ്


ചെർപ്പുളശ്ശേരി പോലീസ് സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ ആയി ബി. പ്രമോദിനെ നിയമിച്ചു