\u0D35\u0D3F\u0D2E\u0D3E\u0D28\u0D15\u0D4D\u0D15\u0D2E\u0D4D\u0D2A\u0D28\u0D3F\u0D15\u0D33\u0D41\u0D1F\u0D46 \u0D2A\u0D47\u0D30\u0D3F\u0D32\u0D41\u0D02 \u0D24\u0D1F\u0D4D\u0D1F\u0D3F\u0D2A\u0D4D\u0D2A\u0D4D; \u0D38\u0D02\u0D38\u0D4D\u0D25\u0D3E\u0D28\u0D24\u0D4D\u0D24\u0D4D \u0D35\u0D4D\u0D2F\u0D3E\u0D1C \u0D31\u0D3F\u0D15\u0D4D\u0D30\u0D42\u0D1F\u0D4D\u0D1F\u0D3F\u0D02\u0D17\u0D4D \u0D38\u0D02\u0D18\u0D19\u0D4D\u0D19\u0D7E \u0D38\u0D1C\u0D40\u0D35\u0D02.

  1. Home
  2. CRIME

വിമാനക്കമ്പനികളുടെ പേരിലും തട്ടിപ്പ്; സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാജ റിക്രൂട്ടിംഗ് സംഘങ്ങൾ സജീവം.

വിമാനക്കമ്പനികളുടെ പേരിലും തട്ടിപ്പ്; സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാജ റിക്രൂട്ടിംഗ് സംഘങ്ങൾ സജീവം.


കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാജ റിക്രൂട്ടിംഗ് സംഘങ്ങൾ സജീവമാകുന്നു. പ്രമുഖ കമ്പനികളിൽ ജോലി നൽകാമെന്ന് ഇൻറർനെറ്റിൽ പരസ്യം നൽകിയാണ് തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നത്. സ്വകാര്യ വിമാനകമ്പനിയിൽ ജോലി ഒഴിവുണ്ടെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽമാത്രം നിരവധി യുവാക്കളിൽനിന്നാണ് സംഘം പണം തട്ടിയത്.