ആനമങ്ങാട് മഹാദേവ മംഗലം ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭാഗവത സപ്താഹം 16 മുതൽ 23 കൂടി

  1. Home
  2. DEVOTIONAL

ആനമങ്ങാട് മഹാദേവ മംഗലം ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭാഗവത സപ്താഹം 16 മുതൽ 23 കൂടി

ആനമങ്ങാട് മഹാദേവ മംഗലം ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭാഗവത സപ്താഹം 16 മുതൽ 23 കൂടി


പെരിന്തൽമണ്ണ.ആനമങ്ങാട് മഹാദേവ മംഗലം ക്ഷേത്രത്തിൽ പത്താമത് വേദസാരമായ ഭാഗവത സപ്താഹം ഏപ്രിൽ 16 മുതൽ 23 കൂടി നടക്കും. കോഴിക്കോട് ജയേഷ് ശർമ്മയാണ് ആചാര്യൻ