നിറ പുത്തരി മഹോത്സവം

  1. Home
  2. DEVOTIONAL

നിറ പുത്തരി മഹോത്സവം

നിറ പുത്തിരി മഹോത്സവം


ആനമങ്ങാട് ശ്രീ കുന്നിൻമേൽ  ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ക്ഷേത്രമേൽശാന്തി തെക്കും പറമ്പത്ത് വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിയുടെ മുഖ്യ കാർമികത്വത്തിൽ നിറപുത്തരി  മഹോത്സവം നടത്തി. കുട്ടികൾക്കായി രാമായണ പ്രശ്നോത്തരി നടത്തി.  ഗീതജ്ഞാന യജ്ഞത്തിന് എ പി വാസു നേതൃത്വം നൽകി