\u0D15\u0D48\u0D31\u0D4D\u0D31\u0D4D \u0D35\u0D3F\u0D15\u0D4D\u0D1F\u0D47\u0D34\u0D4D\u0D38\u0D4D \u0D1A\u0D3E\u0D28\u0D32\u0D3F\u0D32\u0D42\u0D1F\u0D46 \u0D28\u0D1F\u0D15\u0D4D\u0D15\u0D41\u0D28\u0D4D\u0D28 \u0D07\u0D28\u0D4D\u0D28\u0D24\u0D4D\u0D24\u0D46 \u0D15\u0D4D\u0D32\u0D3E\u0D38\u0D41\u0D15\u0D33\u0D41\u0D1F\u0D46 (08-11-2021) \u0D35\u0D3F\u0D37\u0D2F\u0D02 \u0D24\u0D3F\u0D30\u0D3F\u0D1A\u0D4D\u0D1A\u0D41\u0D33\u0D4D\u0D33 \u0D1F\u0D48\u0D02\u0D1F\u0D47\u0D2C\u0D3F\u0D7E

  1. Home
  2. EDUCATIONAL

കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലൂടെ നടക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ക്ലാസുകളുടെ (08-11-2021) വിഷയം തിരിച്ചുള്ള ടൈംടേബിൾ

കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലൂടെ നടക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ക്ലാസുകളുടെ  (08-11-2021) വിഷയം തിരിച്ചുള്ള ടൈംടേബിൾ


പ്രി-പ്രൈമറി 

1.00 am -  കിളിക്കൊഞ്ചൽ

ഒന്നാം ക്ലാസ് 

02:00 pm - ഗണിതം 

 രണ്ടാം ക്ലാസ് 

02:30 pm - ഇംഗ്ലീഷ് 

 മൂന്നാം ക്ലാസ് 

03.00 pm - മലയാളം 

നാലാം ക്ലാസ് 

 03.30 pm - ഗണിതം 

അഞ്ചാം ക്ലാസ് 

04:00 pm - അടിസ്ഥാനപാഠാവലി

ആറാം ക്ലാസ്

04.30 pm - അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രം 

ഏഴാം ക്ലാസ് 

05.00 pm - ഗണിതം 

 ഒൻപതാം ക്ലാസ് 

12.30 pm - കേരളപാഠാവലി

01.00 pm - ഊർജ്ജതന്ത്രം 

01.30 pm - ഐ സി ടി 

 പത്താം ക്ലാസ് 

05.30 pm - ഗണിതം (പുനഃസംപ്രേഷണം - രാത്രി 06.30)

06.00 pm - ഐ സി ടി (പുനഃസംപ്രേഷണം - രാത്രി 07.00)

06.30 pm - ഊർജ്ജതന്ത്രം (പുനഃസംപ്രേഷണം - രാത്രി 07.30) 

 പ്ലസ് ടു

08.00 am - മാത്തമാറ്റിക്ക്സ് (പുനഃസംപ്രേഷണം - രാത്രി 07.30)

08.30 am - കെമിസ്ട്രി (പുനഃസംപ്രേഷണം - രാത്രി 08.00)

09.00 am - സുവോളജി (പുനഃസംപ്രേഷണം - രാത്രി 08.30) 

09.30 am - അക്കൗണ്ടൻസി (പുനഃസംപ്രേഷണം - രാത്രി 09.00)

10.00 am - പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് (പുനഃസംപ്രേഷണം -രാത്രി 09.30)

10.30 am - സോഷ്യോളജി (പുനഃസംപ്രേഷണം -രാത്രി 10.00) 

ഹൈസ്കൂൾ 

11:30 am - ആരോഗ്യ കായിക വിദ്യാഭ്യാസം 

12:00 pm - കലാപഠനം 

   ചാനൽ നമ്പർ
          

കേരളവിഷൻ - 33

ഏഷ്യാനെറ്റ് ഡിജിറ്റൽ - 411

ഡെൻ നെറ്റ് വർക്ക് - 597

ഡിജി മീഡിയ - 149

സിറ്റി ചാനൽ - 116

ഡിഷ് ടിവി - 3207

വീഡിയോകോൺ D2h - 3207

സൺ ഡയറക്റ്റ് - 240

ടാറ്റാ സ്കൈ - 1873

എയർടെൽ - 867