\u0D15\u0D48\u0D31\u0D4D\u0D31\u0D4D \u0D35\u0D3F\u0D15\u0D4D\u0D1F\u0D47\u0D34\u0D4D\u0D38\u0D4D \u0D1A\u0D3E\u0D28\u0D32\u0D3F\u0D32\u0D42\u0D1F\u0D46 \u0D28\u0D1F\u0D15\u0D4D\u0D15\u0D41\u0D28\u0D4D\u0D28 \u0D07\u0D28\u0D4D\u0D28\u0D24\u0D4D\u0D24\u0D46 \u0D15\u0D4D\u0D32\u0D3E\u0D38\u0D41\u0D15\u0D33\u0D41\u0D1F\u0D46 (05-11-2021) \u0D35\u0D3F\u0D37\u0D2F\u0D02 \u0D24\u0D3F\u0D30\u0D3F\u0D1A\u0D4D\u0D1A\u0D41\u0D33\u0D4D\u0D33 \u0D1F\u0D48\u0D02\u0D1F\u0D47\u0D2C\u0D3F\u0D7E

  1. Home
  2. EDUCATIONAL

കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലൂടെ നടക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ക്ലാസുകളുടെ (05-11-2021) വിഷയം തിരിച്ചുള്ള ടൈംടേബിൾ

കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ്


പ്രി-പ്രൈമറി 

▶️11.00 am -  കിളിക്കൊഞ്ചൽ

🛎️ഒന്നാം ക്ലാസ് 1️⃣

▶️02:00 pm - മലയാളം 

🛎️ രണ്ടാം ക്ലാസ് 2️⃣

▶️02:30 pm - ഗണിതം 

🛎️ മൂന്നാം ക്ലാസ് 3️⃣

▶️03.00 pm - പരിസരപഠനം 

🛎️നാലാം ക്ലാസ് 4️⃣

 ▶️03.30 pm - ഇംഗ്ലീഷ് 

🛎️അഞ്ചാം ക്ലാസ് 5️⃣

▶️04:00 pm - കേരളപാഠാവലി

🛎️ആറാം ക്ലാസ്6️⃣

▶️04.30 pm - ഗണിതം 

🛎️ഏഴാം ക്ലാസ് 7️⃣

▶️05.00 pm - ഹിന്ദി 

🛎️ എട്ടാം ക്ലാസ് 8️⃣

▶️11:30 am - ഇംഗ്ലീഷ് 

▶️12:00 pm - ജീവശാസ്ത്രം 

🛎️ ഒൻപതാം ക്ലാസ് 9️⃣ 

▶️12.30 pm - ഹിന്ദി 

▶️01.00 pm - സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം 

▶️01.30 pm - ജീവശാസ്ത്രം 

🛎️ പത്താം ക്ലാസ് 

▶️05.30 pm - ഇംഗ്ലീഷ് (പുനഃസംപ്രേഷണം - രാത്രി 06.30)

▶️06.00 pm - ജീവശാസ്ത്രം (പുനഃസംപ്രേഷണം - രാത്രി 07.00)

▶️06.30 pm - രസതന്ത്രം (പുനഃസംപ്രേഷണം - രാത്രി 07.30) 

🛎️ പ്ലസ് ടു - 2 

▶️08.00 am - മാത്തമാറ്റിക്ക്സ് (പുനഃസംപ്രേഷണം - രാത്രി 07.30)

▶️08.30 am - കെമിസ്ട്രി (പുനഃസംപ്രേഷണം - രാത്രി 08.00)

▶️09.00 am - സുവോളജി (പുനഃസംപ്രേഷണം - രാത്രി 08.30) 

▶️09.30 am - അക്കൗണ്ടൻസി (പുനഃസംപ്രേഷണം - രാത്രി 09.00)

▶️10.00 am - പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് (പുനഃസംപ്രേഷണം -രാത്രി 09.30)

▶️10.30 am - കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് (പുനഃസംപ്രേഷണം -രാത്രി 10.00) 


   ചാനൽ നമ്പർ
          

🖥️കേരളവിഷൻ - 33

🖥️ഏഷ്യാനെറ്റ് ഡിജിറ്റൽ - 411

🖥️ഡെൻ നെറ്റ് വർക്ക് - 597

🖥️ഡിജി മീഡിയ - 149

🖥️സിറ്റി ചാനൽ - 116

🖥️ഡിഷ് ടിവി - 3207

🖥️വീഡിയോകോൺ D2h - 3207

🖥️സൺ ഡയറക്റ്റ് - 240

🖥️ടാറ്റാ സ്കൈ - 1873

🖥️എയർടെൽ - 867