ലോക പ്രമേഹ ദിനം, ചളവറ ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ ക്യാമ്പ് നടത്തി

  1. Home
  2. HEALTH

ലോക പ്രമേഹ ദിനം, ചളവറ ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ ക്യാമ്പ് നടത്തി

ലോക പ്രമേഹ ദിനം, ചളവറ ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ ക്യാമ്പ് നടത്തി


ചെർപ്പുളശ്ശേരി.ലോക പ്രമേഹ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചു ചളവറ ആയുർവേദ ആശുപത്രിയിൽ പ്രമേഹ രോഗ നിർണ്ണയ സൗജന്യ ക്യാമ്പ് നടത്തി.മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ എസ് എം ഷബാന ക്ലാസ്സ്‌ എടുത്തു