\u0D07\u0D2E\u0D4D\u0D2A\u0D3F\u0D1A\u0D4D\u0D1A\u0D3F\u0D2C\u0D3E\u0D35 \u0D2D\u0D35\u0D28 \u0D2A\u0D41\u0D28\u0D30\u0D41\u0D26\u0D4D\u0D27\u0D3E\u0D30\u0D23 \u0D2A\u0D26\u0D4D\u0D27\u0D24\u0D3F; \u0D12\u0D15\u0D4D\u0D1F\u0D4B\u0D2C\u0D7C 10 \u0D35\u0D30\u0D46 \u0D05\u0D2A\u0D47\u0D15\u0D4D\u0D37\u0D3F\u0D15\u0D4D\u0D15\u0D3E\u0D02

  1. Home
  2. INFORMATION

ഇമ്പിച്ചിബാവ ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി; ഒക്ടോബർ 10 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി;


കോട്ടയം: ഇമ്പിച്ചിബാവ ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതിയിലൂടെ ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമവകുപ്പ് നൽകുന്ന ധനസഹായപദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി ഒക്ടോബർ 10 വരെ നീട്ടി. മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ, ബുദ്ധ, സിഖ്, പാഴ്‌സി, ജൈൻ എന്നീ ന്യൂനപക്ഷ മതവിഭാഗത്തിൽപെടുന്ന വിധവകൾ, വിവാഹബന്ധം വേർപ്പെട്ടവർ, ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ എന്നിവർക്കാണ് അവസരം. ശരിയായ ജനലുകൾ, വാതിലുകൾ, മേൽക്കൂര, ഫ്‌ളോറിങ്, ഫിനിഷിംഗ്, പ്ലംബിങ്, സാനിറ്റേഷൻ, ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ എന്നിവ ഇല്ലാത്ത വീടുകൾക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് 50,000 രൂപയാണ് ധനസഹായം നൽകുക. ഇത് തിരിച്ചടയ്‌ക്കേണ്ടതില്ല. അപേക്ഷകയുടെ/ സ്വന്തം പങ്കാളിയുടെ പേരിലുള്ള വീടിന്റെ പരമാവധി വിസ്തീർണ്ണം 1200 ചതുരശ്രയടി കവിയരുത്. അപേക്ഷക ഏക വരുമാനദായക ആയിരിക്കണം. ബി.പി.എൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ, അപേക്ഷകയോ അവരുടെ മക്കളോ ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർ, പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമുള്ള അപേക്ഷക എന്നിവർക്ക് മുൻഗണന.

സർക്കാർ/അർദ്ധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ്ഥിരവരുമാനം ലഭിക്കുന്ന മക്കളുള്ള വിധവകൾ, സർക്കാരിൽ നിന്നോ സമാന ഏജൻസികളിൽനിന്ന് നിന്നോ മുമ്പ് 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഭവന നിർമാണത്തിന് സഹായം ലഭിച്ചവർ എന്നിവർ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. അപേക്ഷാഫോറം കളക്ടറേറ്റിലും www.minoritywelfare.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സെറ്റിലും ലഭിക്കും. 

പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ, അനുബന്ധരേഖകൾ സഹിതം കളക്ടറേറ്റിലെ ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ സെക്ഷനിൽ നേരിട്ടോ, ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ (ജനറൽ), ജില്ലാ ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമ സെക്ഷൻ, കളക്ടറേറ്റ്, കോട്ടയം എന്ന വിലാസത്തിലോ  ഒക്ടോബർ 10ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിനകം നൽകണം. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 0481-2562201.