\u0D15\u0D46. \u0D2C\u0D37\u0D40\u0D7C \u0D24\u0D4A\u0D34\u0D3F\u0D32\u0D41\u0D31\u0D2A\u0D4D\u0D2A\u0D4D \u0D2A\u0D26\u0D4D\u0D27\u0D24\u0D3F \u0D13\u0D02\u0D2C\u0D41\u0D21\u0D4D\u0D38\u0D4D\u0D2A\u0D47\u0D34\u0D4D\u0D38\u0D7A

  1. Home
  2. INFORMATION

കെ. ബഷീർ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഓംബുഡ്സ്പേഴ്സൺ

 കുറവിലങ്ങാട് കര്‍ഷക രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ സൗകര്യം


മഹാത്മാഗാന്ധി ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഓംബുഡ്സ്പേഴ്സണായി കെ. ബഷീർ നിയമിതനായി .  ഗ്രാമവികസന വകുപ്പിൽ നിന്നും ഡെപ്യൂട്ടി ഡെവലപ്മെൻ്റ് കമ്മീഷണറായി വിരമിച്ച ഇദേഹം ഏറ്റുമാനൂർ സ്വദേശിയാണ് .  ബി.ഡി.ഒ, എ.ഡി.സി എന്നീ നിലകളിൽ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.