\u0D24\u0D2A\u0D3E\u0D7D \u0D05\u0D26\u0D3E\u0D32\u0D24\u0D4D\u0D24\u0D4D: \u0D2A\u0D30\u0D3E\u0D24\u0D3F\u0D15\u0D7E \u0D28\u0D7D\u0D15\u0D3E\u0D02

  1. Home
  2. INFORMATION

തപാൽ അദാലത്ത്: പരാതികൾ നൽകാം

തപാൽ അദാലത്ത്:  പരാതികൾ നൽകാം


കോട്ടയം: തപാൽ വകുപ്പിന്റെ കോട്ടയം ഡിവിഷനിലെ സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഒക്ടോബർ 21ന് ഡാക്ക് അദാലത്ത് നടത്തും. അദാലത്തിൽ പരിഗണിക്കുന്നതിനുള്ള പരാതികളും നിർദേശങ്ങളും ഒക്ടോബർ എട്ടിനകം നൽകണമെന്ന് കോട്ടയം ഡിവിഷൻ സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് അറിയിച്ചു. ഫോൺ: 0481 2582970.