സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷാ പരിശീലനം: ഏപ്രിൽ 22 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

  1. Home
  2. KERALA NEWS

സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷാ പരിശീലനം: ഏപ്രിൽ 22 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

civil statiion


തിരുവനന്തപുരം..സെന്റർ ഫോർ കണ്ടിന്യൂയിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കേരളയുടെ കീഴിൽ തിരുവനന്തപുരം മണ്ണന്തലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സർവീസ് അക്കാദമിയുടെ മുഖ്യ കേന്ദ്രത്തിലും പൊന്നാനി, കോഴിക്കോട്, പാലക്കാട്, കല്യാശേരി(കണ്ണൂർ), മൂവാറ്റുപുഴ, കൊല്ലം(ടി.കെ.എം. ആറ്#ട്‌സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളജ്) എന്നീ ഉപകേന്ദ്രങ്ങളിലും ഈ വർഷം ജൂണിൽ ആരംഭിക്കുന്ന സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷാ പരിശീലനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും പ്രവേശനം. https://kscsa.org മുഖേന ഏപ്രിൽ 22നു വൈകിട്ട് അഞ്ചു വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. 24നു രാവിലെ 11 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നു വരെയാണു പ്രവേശന പരീക്ഷ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 0471 2313065, 2311654, 8281098863, 8281098864(തിരുവനന്തപുരം), 9446772334(കൊല്ലം), 8281098873(മൂവാറ്റുപുഴ), 0494 2665489, 8281098868(പൊ്ന്നാനി), 0491 2576100, 8281098869(പാലക്കാട്), 0495 2386400, 8281098870(കോഴിക്കോട്), 8281098875(കല്യാശേരി).