അട്ടപ്പാടി താലൂക്കിലെ വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി*

  1. Home
  2. KERALA NEWS

അട്ടപ്പാടി താലൂക്കിലെ വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി*

school


പാലക്കാട്‌. മഴ ശക്തമായതിനെത്തുടർന്ന് അട്ടപ്പാടി താലൂക്കിലെ അംഗൻവാടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇന്ന്( ജൂലൈ 15) ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കൂടിയായ ജില്ല കളക്ടർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.