ശബരി പി.ടി.ബി. സ്മാരക ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ ഹിന്ദി സാഹിത്യമഞ്ചിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഹിന്ദി ദിനാചരണം നടത്തി.

  1. Home
  2. KERALA NEWS

ശബരി പി.ടി.ബി. സ്മാരക ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ ഹിന്ദി സാഹിത്യമഞ്ചിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഹിന്ദി ദിനാചരണം നടത്തി.

ശബരി പി.ടി.ബി. സ്മാരക ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ ഹിന്ദി സാഹിത്യമഞ്ചിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഹിന്ദി ദിനാചരണം നടത്തി.


അടക്കാപുത്തൂർ ശബരി പി.ടി.ബി. സ്മാരക ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ ഹിന്ദി സാഹിത്യമഞ്ചിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഹിന്ദി ദിനാചരണം നടത്തി. ഹിന്ദി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരാഴ്ചക്കാലം വിദ്യാലയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഹിന്ദി വാരാചരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പ്രധാനാധ്യാപിക കെ ഹരിപ്രഭ നിർവ്വഹിച്ചു.ശബരി പി.ടി.ബി. സ്മാരക ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ ഹിന്ദി സാഹിത്യമഞ്ചിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഹിന്ദി ദിനാചരണം നടത്തി.
വിദ്യാലയത്തിലെ ഹിന്ദി സാഹിത്യ മഞ്ച് അധ്യക്ഷ കെ. ആര്യ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സാഹിത്യമഞ്ച് സെക്രട്ടറി ടി അസിൻ വാരാചരണ പരിപാടികൾ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. വിജയശ്രീ കൺവീനർ ഡോ. കെ അജിത്, പി ശ്രീകുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഹിന്ദി കലാ-സാഹിത്യ പരിപാടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.