അടക്കാപുത്തൂർ ശബരി സ്കൂളിൽ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം

  1. Home
  2. KERALA NEWS

അടക്കാപുത്തൂർ ശബരി സ്കൂളിൽ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം

അടക്കാപുത്തൂർ ശബരി സ്കൂളിൽ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം


ചേർപ്പുളശ്ശേരി. അടക്കാപുത്തൂർ ശബരി പി ടി ബി  ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ 2011-13 വർഷത്തെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം "ഒരുമിച്ചിരിക്കാൻ 2023 " പ്രിൻസിപ്പൽ ടി ഹരിദാസ് ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്തു.അടക്കാപുത്തൂർ ശബരി സ്കൂളിൽ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം ചടങ്ങിൽ ഹയർ സെക്കന്ററിയിലെ മുഴുവൻ അധ്യാപകരെയും ആദരിച്ചു. ഫൈസൽ ഖാൻ, യാക്കൂബ്, അരുൺ, രതീഷ്, സജ്‌ന, ഷഹർബാൻ, ചടങ്ങിൽ സ്കൂളിലേക്ക് സീലിംഗ് ഫാനുകളും നൽകി. കെ ശ്രുതി നന്ദി പറഞ്ഞു