തൃത്താല അൻസാരി കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ നടക്കുന്ന ദ്വിദിന സംസ്ഥാനതല തദ്ദേശദിനാഘോഷം ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കുന്നു.

  1. Home
  2. KERALA NEWS

തൃത്താല അൻസാരി കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ നടക്കുന്ന ദ്വിദിന സംസ്ഥാനതല തദ്ദേശദിനാഘോഷം ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കുന്നു.

തൃത്താല അൻസാരി കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ നടക്കുന്ന ദ്വിദിന സംസ്ഥാനതല തദ്ദേശദിനാഘോഷം ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ  നിർവഹിക്കുന്നു.


തൃത്താല അൻസാരി കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ നടക്കുന്ന ദ്വിദിന സംസ്ഥാനതല തദ്ദേശദിനാഘോഷം ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ  നിർവഹിക്കുന്നു.