ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് മൂന്നാം ഘട്ടം* *300 ശുചിമുറി സമുച്ചയങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം നാളെ*

  1. Home
  2. KERALA NEWS

ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് മൂന്നാം ഘട്ടം* *300 ശുചിമുറി സമുച്ചയങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം നാളെ*

ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് മൂന്നാം ഘട്ടം*  *300 ശുചിമുറി സമുച്ചയങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം നാളെ*


ചെർപ്പുളശ്ശേരി. ഉന്നത നിലവാരമുള്ള പൊതുശുചിമുറി സമുച്ചയങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്ന ടേക്ക്‌ എ ബ്രേക്ക്‌ പദ്ധതിയുടെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മിച്ച 300 യൂണിറ്റുകൾ നാളെ (ഏപ്രിൽ 30) നാടിന് സമർപ്പിക്കും. പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നാളെ വൈകിട്ട്‌ അഞ്ചിന് ചെർപ്പുളശ്ശേരി നഗരസഭയിൽ നിർമ്മിച്ച ശുചിമുറി സമുച്ചയം നാടിന് സമർപ്പിച്ച് കൊണ്ട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ -എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി എം.ബി രാജേഷ് നിർവഹിക്കും. ഇതേസമയം മറ്റ്‌ ടേക്ക്‌ എ ബ്രേക്ക്‌ ഉദ്ഘാടനങ്ങളും അതത്‌ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടക്കും. സർക്കാരിന്റെ നൂറ്‌ ദിന കർമ്മ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാണ്‌ പദ്ധതി. ദേശീയ-സംസ്ഥാന പാതയോരങ്ങളിലും ബസ് സ്റ്റേഷനുകൾ, ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സുകൾ തുടങ്ങിയവിടങ്ങളിലും ഏതുസമയത്തും സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമുൾപ്പെടെ സുരക്ഷിതമായും ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെയും കൂടി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ശുചിമുറികളാണ്‌ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്‌.

കേരളത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ 12 ഇന കർമ്മ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. കുടുംബസമേതം യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഏറെ പ്രയോജനകരമാണ് ഈ പദ്ധതി.  

944 ടേക്ക്‌ എ ബ്രേക്ക്‌ പദ്ധതികളാണ്‌ ഇതിനോടകം പൂർത്തിക്കിയത്‌. ഇതിൽ 523 പദ്ധതികൾ ജിയോടാഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം 432 പദ്ധതികളുടെ  നിർമ്മാണവും പുരോഗമിച്ചുവരുകയാണ്.  തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്ന ടേക്ക്‌ എ ബ്രേക്ക്‌ പദ്ധതിക്ക് ശുചിത്വ മിഷന്റെ ധനസഹായവുമുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് രണ്ടെണ്ണവും നഗരസഭകളിൽ അഞ്ചും കോർപ്പറേഷനുകളിൽ എട്ടെണ്ണം വീതവുമായി ആകെ 1842 ശുചിമുറി സമുച്ചയങ്ങൾ ഘട്ടംഘട്ടമായി നിർമ്മിക്കുന്നതിനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.  ഇതിലേക്കായി 1711 പദ്ധതികൾ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും 1407 പദ്ധതികളുടെ കരാർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.  

പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാത്ത ശുചിമുറികൾ നവീകരിച്ച് പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കിയതുൾപ്പെടെ മൂന്നു തരം സമുച്ചയങ്ങളാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്‌. ഒരു ദിവസം 150 ആൾക്കാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന അടിസ്ഥാന തലം, 150 ൽ  
കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സ്റ്റാന്റേർഡ് തലം, ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെയുളള പ്രീമിയം തലം എന്നിവയാണത്.  ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെയുളളയാണ്‌ (കോഫിഷോപ്പോടുകൂടിയ) 165 പ്രീമിയം ശുചിമുറികൾ നിർമ്മിക്കും. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ കുടുംബശ്രീ, അയ്യങ്കാളി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രവർത്തകരുടെ സഹായത്തോടെ പേ ആൻഡ്‌ യൂസ്‌ മാതൃകയിലാണ്‌ ഇവയുടെ പരിപാലനം നടത്തുന്നത്‌.