ഒലവക്കോട് അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള കലുങ്കിന്റെ പണി നടക്കുന്നതിനാൽ വാഹനങ്ങൾ ജൈനി മേടുവഴി പോകണം

  1. Home
  2. KERALA NEWS

ഒലവക്കോട് അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള കലുങ്കിന്റെ പണി നടക്കുന്നതിനാൽ വാഹനങ്ങൾ ജൈനി മേടുവഴി പോകണം

ഒലവക്കോട് അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള കലുങ്കിന്റെ പണി നടക്കുന്നതിനാൽ വാഹനങ്ങൾ ജൈനി മേടുവഴി പോകണം


ഒലവക്കോട് - പാലക്കാട് റോഡിൽ അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള കലുങ്കിന്റെ പണി നടക്കുന്നതിനാൽ ഈ പ്രദേശത്തുകൂടിയുള്ള ഗതാഗതം 31 10 2023 മുതൽ പണി തീരും വരെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതുവഴി പാലക്കാട്ടേക്ക് പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ ജൈനിമേട് വഴി തിരിഞ്ഞു പോകണമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് അറിയിച്ചു