കാറൽമണ്ണ: പരേതനായചിങ്ങനാടി അനന്തനെഴുത്തച്ഛൻ ഭാര്യ സീതകുട്ടി അമ്മ (86)അന്തരിച്ചു.

  1. Home
  2. LOCAL NEWS

കാറൽമണ്ണ: പരേതനായചിങ്ങനാടി അനന്തനെഴുത്തച്ഛൻ ഭാര്യ സീതകുട്ടി അമ്മ (86)അന്തരിച്ചു.

കാറൽമണ്ണ: പരേതനായചിങ്ങനാടി അനന്തനെഴുത്തച്ഛൻ ഭാര്യ സീതകുട്ടി അമ്മ (86)അന്തരിച്ചു.


കാറൽമണ്ണ: പരേതനായചിങ്ങനാടി അനന്തനെഴുത്തച്ഛൻ ഭാര്യ സീതകുട്ടി അമ്മ (86)അന്തരിച്ച. സ०സ്കാര० നാളെ രാവിലെ 10 ന് ഐവർമഠ० ശ്മശാനത്തിൾ.
മക്കൾ : വിജയലക്ഷമി, വിജയരാഘവൻ, വിജയകുമാരൻ, വിജയഭാസ്കരൻ, 
മരുമക്കൾ: സുബ്രഹ്മണ്യൻ, ഗീത, ശാന്തി, സുഷമ