\u0D15\u0D4B\u0D35\u0D3F\u0D21\u0D4D \u0D27\u0D28\u0D38\u0D39\u0D3E\u0D2F\u0D02: \u0D21\u0D3F\u0D38\u0D02\u0D2C\u0D30\u0D4D‍ 31 \u0D35\u0D30\u0D46 \u0D05\u0D2A\u0D47\u0D15\u0D4D\u0D37\u0D3F\u0D15\u0D4D\u0D15\u0D3E\u0D02

  1. Home
  2. LOCAL NEWS

കോവിഡ് ധനസഹായം: ഡിസംബര്‍ 31 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

കോവിഡ് ധനസഹായം: ഡിസംബര്‍ 31 വരെ അപേക്ഷിക്കാം


പാലക്കാട്: കേരള മദ്രസ അധ്യാപക ക്ഷേമനിധി അംഗങ്ങള്‍ക്ക് കോവിഡ് ധനസഹായത്തിന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ഡിസംബര്‍ 31 വരെ നീട്ടിയതായി ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു. മദ്രസ അധ്യാപക ക്ഷേമനിധിയില്‍ 2021 മാര്‍ച്ചിന് മുമ്പ് അംഗത്വമെടുത്ത് വിഹിതം അടയ്ക്കുന്ന സജീവ അംഗങ്ങള്‍ക്കാണ് 1000 രൂപ ധനസഹായം ലഭിക്കുക. www.kmtboard.in ല്‍ ഓണ്‍ലൈനായാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. ഫോണ്‍: 0495 2966577.