\u0D07\u0D38\u0D3E\u0D2B\u0D4D \u0D15\u0D4B-\u0D13\u0D2A\u0D4D\u0D2A\u0D31\u0D47\u0D31\u0D4D\u0D31\u0D40\u0D35\u0D4D \u0D38\u0D4A\u0D38\u0D48\u0D31\u0D4D\u0D31\u0D3F \u0D35\u0D3E\u0D7C\u0D37\u0D3F\u0D15 \u0D2A\u0D4A\u0D24\u0D41\u0D2F\u0D4B\u0D17\u0D02 \u0D38\u0D02\u0D18\u0D1F\u0D3F\u0D2A\u0D4D\u0D2A\u0D3F\u0D1A\u0D4D\u0D1A\u0D41

  1. Home
  2. LOCAL NEWS

ഇസാഫ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി വാർഷിക പൊതുയോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു

തൃശൂർ: ഇസാഫ് സ്വാശ്രയ മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് അഗ്രോ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ പത്താമത് വാർഷിക പൊതുയോഗം തൃശ്ശൂരിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു. ചെയർമാൻ സെലീന ജോർജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ, ഇസാഫ് ഗ്രൂപ്പ്‌ ഓഫ് സോഷ്യൽ എന്റർപ്രൈസ്സ് സ്ഥാപകൻ കെ പോൾ തോമസ്, ഇസാഫ് സഹ സ്ഥാപക മെറീന പോൾ, ഇസാഫ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി വൈസ് ചെയർമാൻ ഡോ. ജേക്കബ് സാമുവേൽ, സിഇഒ വി എൽ  പോൾ, സിപിഒ  ബീന ജോർജ്  എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. വസിഷ്ട, സീഡ്‌സ് എന്നീ ഫാർമേഴ്‌സ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കമ്പനികളുടെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടെഴ്സ് ആയ ജയരാമൻ എസ്, എ ശരവണൻ എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു.


തൃശൂർ: ഇസാഫ് സ്വാശ്രയ മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് അഗ്രോ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ പത്താമത് വാർഷിക പൊതുയോഗം തൃശ്ശൂരിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു. ചെയർമാൻ സെലീന ജോർജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ, ഇസാഫ് ഗ്രൂപ്പ്‌ ഓഫ് സോഷ്യൽ എന്റർപ്രൈസ്സ് സ്ഥാപകൻ കെ പോൾ തോമസ്, ഇസാഫ് സഹ സ്ഥാപക മെറീന പോൾ, ഇസാഫ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി വൈസ് ചെയർമാൻ ഡോ. ജേക്കബ് സാമുവേൽ, സിഇഒ വി എൽ  പോൾ, സിപിഒ  ബീന ജോർജ്  എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. വസിഷ്ട, സീഡ്‌സ് എന്നീ ഫാർമേഴ്‌സ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കമ്പനികളുടെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടെഴ്സ് ആയ ജയരാമൻ എസ്, എ ശരവണൻ എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു.