നിലമ്പൂർ കോട്ടയം പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ വല്ലപ്പുഴയിൽ പാളം തെറ്റി

  1. Home
  2. MORE NEWS

നിലമ്പൂർ കോട്ടയം പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ വല്ലപ്പുഴയിൽ പാളം തെറ്റി

നിലമ്പൂർ കോട്ടയം പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ വല്ലപ്പുഴയിൽ പാളം തെറ്റി


ചെർപ്പുളശ്ശേരി.നിലമ്പൂരിൽ നിന്നും കോട്ടയം വരെ പോകുന്ന പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ വല്ലപ്പുഴ യിൽ വച്ച് പാളയം തെറ്റി. പോത്തിനെ ഇടിച്ചതാണ് പാളയം കാരണമായി റെയിൽവേ പറയുന്നത്.നിലമ്പൂർ കോട്ടയം പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ വല്ലപ്പുഴയിൽ പാളം തെറ്റി