കൊണ്ഗ്രെസ്സ് നേതാവ് സതീശൻ പാച്ചേനി അന്തരിച്ചു

  1. Home
  2. MORE NEWS

കൊണ്ഗ്രെസ്സ് നേതാവ് സതീശൻ പാച്ചേനി അന്തരിച്ചു

Con


മുതിർന്ന കൊണ്ഗ്രെസ്സ് നേതാവ് സതീശൻ പാച്ചേനി അന്തരിച്ചു. മസ്തിഷ്ക രോഗത്തെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. മുൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്‌ ആയി ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്