ആനമങ്ങാട് ശ്രീ കുന്നിന്മേൽ ഭഗവതിക്ഷേത്രത്തിൽ ലളിതാസഹസ്രനാമ ലക്ഷാർച്ചന നടന്നു

  1. Home
  2. MORE NEWS

ആനമങ്ങാട് ശ്രീ കുന്നിന്മേൽ ഭഗവതിക്ഷേത്രത്തിൽ ലളിതാസഹസ്രനാമ ലക്ഷാർച്ചന നടന്നു

Anmd


ആനമങ്ങാട് ശ്രീ കുന്നിന്മേൽ  ഭഗവതിക്ഷേത്രത്തിൽ ക്ഷേത്രം തന്ത്രി എടത്തറ മുത്തെടുത്ത് നാരായണൻ നമ്പൂതിരിയുടെ മുഖ്യകാർമികത്വത്തിൽ ലളിത സഹസ്ര നാമ   ലക്ഷാർച്ചന നടന്നു.