കേരളത്തിൽ മദ്യത്തിന് ഇനിയും വിലകൂടും

  1. Home
  2. MORE NEWS

കേരളത്തിൽ മദ്യത്തിന് ഇനിയും വിലകൂടും

Bar


തിരുവനന്തപുരം: മദ്യക്കമ്പനികളുടെ വിറ്റുവരവ് നികുതി ഒഴിവാക്കി സർക്കാരിനുണ്ടായ വരുമാന നഷ്ടം നികത്താൻ മദ്യനികുതി വീണ്ടും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ. വിൽപ്പന നികുതി 4 ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതോടെ പൊതു വിൽപ്പന നികുതി 247 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 251 ശതമാനമായി ഉയരും. ഇതിനുള്ള കരട് പബ്ലിക് സെയിൽസ് ടാക്സ് (ഭേദഗതി) ബില്ലിന് മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി. തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട ബില്ലുകളിൽ പൊതു വിൽപ്പന നികുതി (ഭേദഗതി) ബില്ലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബിൽ നിയമസഭയിൽ പാസാക്കി ഗവർണർ ഒപ്പിടുന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യവില വർദ്ധനവ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. വിൽപ്പന നികുതി 4 ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷന്‍റെ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ചെലവുകൾക്കായി ഒരു ശതമാനം തുക വർദ്ധിപ്പിക്കാനും തീരുമാനമായി. ഇതിനായി പ്രത്യേക ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കും. അങ്ങനെ, മൊത്തം 5 ശതമാനം വർദ്ധനവ് നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്നു. മദ്യ നിർമ്മാണച്ചെലവ് വർദ്ധിക്കുന്നത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മദ്യക്കമ്പനികൾ ദീർഘകാലമായി വില വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സർക്കാരിന് മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയാണ്. എന്നാൽ ഇതിന് വഴങ്ങാൻ സർക്കാർ വിസമ്മതിച്ചതോടെ കമ്പനികൾ ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷന് മദ്യം നൽകുന്നത് നിർത്തി. ഇത് മദ്യക്ഷാമത്തിനും വ്യാജമദ്യത്തിനും ഇടയാക്കുമെന്ന് ഭയന്നാണ് നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ സർക്കാർ നിർബന്ധിതരായത്.