പാലക്കാട് ജില്ല കലക്ടറായി ഡോ.എസ്.ചിത്ര ഐ.എ.എസ്

  1. Home
  2. MORE NEWS

പാലക്കാട് ജില്ല കലക്ടറായി ഡോ.എസ്.ചിത്ര ഐ.എ.എസ്

പാലക്കാട് ജില്ല കലക്ടറായി ഡോ.എസ്.ചിത്ര ഐ.എ.എസ്   ജനുവരി 30 ന് രാവിലെ 10ന് ചുമതലയേൽക്കും.   *_ജില്ല ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ,പാലക്കാട്_*


പാലക്കാട് ജില്ല കലക്ടറായി ഡോ.എസ്.ചിത്ര ഐ.എ.എസ്   ജനുവരി 30 ന് രാവിലെ 10ന് ചുമതലയേൽക്കും.