ഒരു പിറന്നാളിന്റെ ഓര്മ കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാളുടെ ജന്മവാഷികം

  1. Home
  2. MORE NEWS

ഒരു പിറന്നാളിന്റെ ഓര്മ കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാളുടെ ജന്മവാഷികം

ഒരു പിറന്നാളിന്റെ ഓര്മ  കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാളുടെ  ജന്മവാഷികം


ഥകളിയിലെ സവ്യസാചി യിരുന്ന കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൊതുവാളുടെ 99ആം ജന്മവാഷികം ധന്യമായ ഒരു പിറന്നാളിന്റെ ഓര്മ 2023 മെയ് 28ആം തിയതി വാഴേങ്കട കുഞ്ചുനായർ ട്രുസ്ടിന്റെ സഹകരണത്തോടെ കലാസാഗർ ആഘോഷിക്കുന്നു

ആ പരമാചാര്യന്റെ സ്മരണ ശാശ്വതീകരിക്കുന്നതിനായി കലാസാഗർ ഏർപ്പെടുത്തിയ പുരസ്കാരത്തിനുള്ള നാമനിർദ്ദേശം കലാസ്വാദനകരിൽ നിന്ന് ക്ഷണിക്കുന്നു.   കഥകളിയുടെ വേഷംസംഗീതംചെണ്ടമദ്ദളംചുട്ടി    തുടങ്ങിയ മേഖലയിലെ 0കലാകാരന്മാരെയും ഓട്ടൻതുള്ളൽചാക്യാർകൂത്ത്,  കൂടിയാട്ടംമോഹിനിയാട്ടം,  ഭരതനാട്യം,  കുച്ചുപ്പുടി,  തായമ്പക,  പഞ്ചവാദ്യത്തിലെ തിമില,  മദ്ദളം,  ഇടക്ക , ഇലത്താളം,  കൊമ്പ്   എന്നീ  കലാവിഭാഗങ്ങളിൽ പ്രാവീണ്യം  തെളിയിച്ച കലാകാരന്മാരെയും ആണ് കലാസാഗർ പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിക്കുന്നത്

40നും 70നും ഇടക്ക് പ്രായമുള്ളവരും കേരളത്തിൽ സ്ഥിര താമസമാക്കിയ കലാകാരന്മാരും  ആയിരിക്കണം.  ഏപ്രിൽ 28നു മുൻപായി നാമനിർദ്ദേശം സെക്രട്ടറികലാസാഗർകവളപ്പാറഷൊർണുർ 679523എന്ന വിലാസത്തിലാണ്  അയക്കേണ്ടത്.  2023 മെയ് 28ആം തിയതി പുരസ്‌കാരങ്ങൾ സമര്പ്പിക്കും.