ആനമങ്ങാട് മഹാദേവമംഗലം ക്ഷേത്രത്തിൽ അഖണ്ഡ നാമജപ നൃത്ത യജ്ഞം ശനിയാഴ്ച

  1. Home
  2. MORE NEWS

ആനമങ്ങാട് മഹാദേവമംഗലം ക്ഷേത്രത്തിൽ അഖണ്ഡ നാമജപ നൃത്ത യജ്ഞം ശനിയാഴ്ച

ആനമങ്ങാട് മഹാദേവമംഗലം ക്ഷേത്രത്തിൽ അഖണ്ഡ നാമജപ നൃത്ത യജ്ഞം ശനിയാഴ്ച


ആനമങ്ങാട്.   മഹാദേവമംഗലം ക്ഷേത്രത്തിൽ അഖണ്ഡ നാമജപ നൃത്ത യജ്ഞം നവംബർ 25 ശനിയാഴ്ച നടക്കും. ഉദയം മുതൽ പിറ്റേന്ന് ഉദയം വരെയാണ് അഖണ്ഡ നാമ ജപ നൃത്ത യജ്ഞം നടക്കുന്നത് .