ഉത്രാടത്തിന് മാത്രം മലയാളി കുടിച്ചു തീർത്തത് 116 കോടിയുടെ മദ്യം

  1. Home
  2. MORE NEWS

ഉത്രാടത്തിന് മാത്രം മലയാളി കുടിച്ചു തീർത്തത് 116 കോടിയുടെ മദ്യം

bar


തിരുവനന്തപുരം. ഓണക്കാലത്ത് ഇത്തവണയും മദ്യത്തിന്റെ വിൽപ്പനയിൽ വൻവർദ്ധനമാണ് ഉണ്ടായത്. ഉത്രാടത്തിനു മാത്രം മലയാളി കുടിച്ചു തീർത്തത് 116 കോടിയുടെ മദ്യം എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.. കഴിഞ്ഞവർഷം ഈ ദിവസം 112 കോടിയുടെ മദ്യമാണ് മലയാളി കുടിച്ചു തീർത്തത്.