കാലവർഷം: പാലക്കാട്‌ ജില്ലയിലെ കൺട്രോൾ റൂമുകൾ സജീവം*

  1. Home
  2. MORE NEWS

കാലവർഷം: പാലക്കാട്‌ ജില്ലയിലെ കൺട്രോൾ റൂമുകൾ സജീവം*

Rain


പാലക്കാട്‌. കാലവർഷം ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജില്ലയിൽ റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ ജില്ലാ/ താലൂക്ക് തല കൺട്രോൾ റൂമുകളുടെ പ്രവർത്തനം സജീവം.

*ജില്ലയിലെ കൺട്രോൾ റൂമുകളും ഫോൺ നമ്പറും*

 *ജില്ലാതല കൺട്രോൾ റൂം*

ജില്ലാ കലക്ടറേറ്റ് -0491 2505309

ജില്ലാ അടിയന്തരഘട്ട കാര്യ നിർവഹണ കേന്ദ്രം - സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, പാലക്കാട്‌-    ടോൾഫ്രീ -1077
  -8921994727
  -0491 2505292

 *താലൂക്ക് തല കൺട്രോൾ റൂം*

 പാലക്കാട് താലൂക്ക് ഓഫീസ് - 0491 2505770

 ആലത്തൂർ താലൂക്ക് ഓഫീസ്-0492 2222324


 ചിറ്റൂർ താലൂക്ക്  ഓഫീസ് - 04923 224740


 ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്ക് ഓഫീസ്-0466 2244322


 പട്ടാമ്പി താലൂക്ക് ഓഫീസ്-0466 2214300


 മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്ക് ഓഫീസ് -04924 222397


 അട്ടപ്പാടി താലൂക്ക് ഓഫീസ്-04924 291470