\u0D2A\u0D3F\u0D0E\u0D38\u0D4D‍\u0D38\u0D3F \u0D28\u0D35\u0D02\u0D2C\u0D7C \u0D2E\u0D3E\u0D38\u0D24\u0D4D\u0D24\u0D46 \u0D2A\u0D30\u0D40\u0D15\u0D4D\u0D37\u0D15\u0D7E \u0D2A\u0D41\u0D28\u0D15\u0D4D\u0D30\u0D2E\u0D40\u0D15\u0D30\u0D3F\u0D1A\u0D41; \u0D2A\u0D30\u0D40\u0D15\u0D4D\u0D37 \u0D15\u0D32\u0D23\u0D4D\u0D1F\u0D30\u0D4D‍ \u0D35\u0D46\u0D2C\u0D4D\u0D38\u0D48\u0D31\u0D4D\u0D31\u0D3F\u0D32\u0D4D‍

  1. Home
  2. MORE NEWS

പിഎസ്‍സി നവംബർ മാസത്തെ പരീക്ഷകൾ പുനക്രമീകരിചു; പരീക്ഷ കലണ്ടര്‍ വെബ്സൈറ്റില്‍

പിഎസ്‍സി നവംബർ മാസത്തെ പരീക്ഷകൾ പുനക്രമീകരിചു; പരീക്ഷ കലണ്ടര്‍ വെബ്സൈറ്റില്‍


തിരുവനന്തപുരം: 2021 നവംബർ മാസം 1ആം തീയതി മുതൽ സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നവംബർ മാസത്തിൽ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷൻ നടത്തുന്ന പരീക്ഷകൾ പുനഃക്രമീകരിച്ചു. പരിഷ്കരിച്ച പരീക്ഷാകലണ്ടർ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.