വറ്റി വരണ്ട് തൂത പുഴയിലെ രാമൻ ചാടി കയം

  1. Home
  2. MORE NEWS

വറ്റി വരണ്ട് തൂത പുഴയിലെ രാമൻ ചാടി കയം

വറ്റി വരണ്ട് തൂത പുഴയിലെ രാമൻ ചാടി കയം


ചെർപ്പുളശ്ശേരി. തൂത പുഴയിൽ മുതുകുർശ്ശി രാമൻ ചാടി കയം എന്നും നിറഞ്ഞു തുളുമ്പി നിൽപ്പായിരുന്നു. എപ്പോളും വെള്ളം സുലഭമായിരുന്ന ഈ കയം ഇന്ന് വറ്റിയ നിലയിലാണ്. വേനൽ മഴ പെയ്തിട്ടും കാര്യമായി വെള്ളം കയറിയില്ലെന്നു നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. നിരവധി പേർ ഈ കയത്തിൽ വീണു മരണമടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മീനമാസം ആവുന്നതോടെ ഉള്ള വെള്ളവും വറ്റുമെന്ന നിലയിലാണ് ഈ കയം