പാലക്കാട്‌ ജില്ലയിലെ അണക്കെട്ടുകളിലെ ഇന്നത്തെ (04.07.23)ജലനിരപ്പ്*

  1. Home
  2. MORE NEWS

പാലക്കാട്‌ ജില്ലയിലെ അണക്കെട്ടുകളിലെ ഇന്നത്തെ (04.07.23)ജലനിരപ്പ്*

Dam


കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഡാം
നിലവിലെ ജലനിരപ്പ് - 88.50 മീറ്റര്‍
പരമാവധി ജല സംഭരണ നില - 97.50 മീറ്റര്‍

മലമ്പുഴ ഡാം
നിലവിലെ ജലനിരപ്പ് - 103.39 മീറ്റര്‍
പരമാവധി ജല സംഭരണ നില - 115.06 മീറ്റര്‍


മംഗലം ഡാം


നിലവിലെ  ജലനിരപ്പ് - 67.65 മീറ്റര്‍

പരമാവധി ജല സംഭരണ നില - 77.88 മീറ്റര്‍


പോത്തുണ്ടി ഡാം


നിലവിലെ ജലനിരപ്പ് - 91.93മീറ്റര്‍

പരമാവധി ജല സംഭരണ നില - 108.204 മീറ്റര്‍


മീങ്കര ഡാം


നിലവിലെ ജലനിരപ്പ് - 150.30മീറ്റര്‍

പരമാവധി ജലസംഭരണ നില - 156.36 മീറ്റര്‍


ചുള്ളിയാര്‍ ഡാം


നിലവിലെ ജലനിരപ്പ് - 141.44മീറ്റര്‍

പരമാവധി ജല സംഭരണ നില - 154.08 മീറ്റര്‍


വാളയാര്‍ ഡാം


നിലവിലെ ജലനിരപ്പ് - 195.53മീറ്റര്‍

പരമാവധി ജല സംഭരണ നില - 203 മീറ്റര്‍


ശിരുവാണി ഡാം


നിലവിലെ ജലനിരപ്പ് - 863.62മീറ്റര്‍

പരമാവധി ജല സംഭരണ നില - 878.5 മീറ്റര്‍


മൂലത്തറ റെഗുലേറ്റർ


നിലവിലെ ജലനിരപ്പ് - 180.10 മീറ്റര്‍

പരമാവധി ജല സംഭരണ നില - 184.65 മീറ്റര്‍

 *ജില്ല ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസ്, പാലക്കാട്*