ചെർപ്പുളശ്ശേരി അഡ്വ. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യാ മാതാവ് പാവനകുമാരി അമ്മ 81 നിര്യാതയായി

  1. Home
  2. OBITUARY

ചെർപ്പുളശ്ശേരി അഡ്വ. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യാ മാതാവ് പാവനകുമാരി അമ്മ 81 നിര്യാതയായി

പാവന


ചെർപ്പുളശ്ശേരി. എൻ എസ് എസ് കരയോഗം പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യാ മാതാവ് പാവനകുമാരി 81 നിര്യാതയായി. സംസ്കാരം ഉച്ചക്ക് 3 മണിക്ക് നടക്കും