ശബരി സ്കൂൾ മുൻ അഡ്മിനിസ്‌ട്രെറ്റീവ് ഓഫീസർ ശങ്കരനാരായണൻ നിര്യാതനായി

  1. Home
  2. OBITUARY

ശബരി സ്കൂൾ മുൻ അഡ്മിനിസ്‌ട്രെറ്റീവ് ഓഫീസർ ശങ്കരനാരായണൻ നിര്യാതനായി

ശങ്കർ


ചെർപ്പുളശ്ശേരി. ശങ്കർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാനേജർ, ശബരി സെൻട്രൽ സ്കൂൾ അഡ്മിൻ. ഓഫീസർ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ച മഞ്ചക്കൽ ശങ്കര നാരായണൻ അന്തരിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിവായിട്ടില്ല