മുണ്ടക്കോട്ടുകുറുശ്ശി പുറയത്ത്‌ കിഴക്കേക്കര ഗോവിന്ദൻകുട്ടി നായർ 80 (കുട്ടൻ നായർ )നിര്യാതനായി

  1. Home
  2. OBITUARY

മുണ്ടക്കോട്ടുകുറുശ്ശി പുറയത്ത്‌ കിഴക്കേക്കര ഗോവിന്ദൻകുട്ടി നായർ 80 (കുട്ടൻ നായർ )നിര്യാതനായി

മുണ്ടക്കോട്ടുകുറുശ്ശി പുറയത്ത്‌ കിഴക്കേക്കര ഗോവിന്ദൻകുട്ടി നായർ 80 (കുട്ടൻ നായർ )നിര്യാതനായി


ചേർപ്പുളശ്ശേരി മുണ്ടക്കോട്ടുകുറുശ്ശി പുറയത്ത്‌ കിഴക്കേക്കര ഗോവിന്ദൻകുട്ടി നായർ 80 (കുട്ടൻ നായർ )നിര്യാതനായി. ഭാര്യ കാർത്ത്യായനി അമ്മ മക്കൾ വിനോദ്, പ്രമോദ്, പ്രസീത. മരുമക്കൾ അനുപമ, ശ്രീജ, രവിശങ്കർ