കാറൽമണ്ണ തെക്കത്ത് സരസ്വതി അമ്മ നിര്യാതയായി.

  1. Home
  2. OBITUARY

കാറൽമണ്ണ തെക്കത്ത് സരസ്വതി അമ്മ നിര്യാതയായി.

കാറൽമണ്ണ തെക്കത്ത് സരസ്വതി അമ്മ  നിര്യാതയായി.


കാറൽമണ്ണ തെക്കത്ത് സരസ്വതി അമ്മ 72  നിര്യാതയായി. മക്കൾ അനിത, രജിത,രാജി, പ്രസാദ് (ബാബു )
.സംസ്കാരം ഉച്ചക്ക് ശേഷം തിരുവില്വാമല ഐവർമഠത്തിൽ