ചെർപ്പുളശ്ശേരി പുത്തനാൽ കാവിന് സമീപം മോട്ടോർ ബൈക്ക് വർക്ക് ഷോപ്പ് ഉടമ അനിൽ നിര്യാതനായി

  1. Home
  2. OBITUARY

ചെർപ്പുളശ്ശേരി പുത്തനാൽ കാവിന് സമീപം മോട്ടോർ ബൈക്ക് വർക്ക് ഷോപ്പ് ഉടമ അനിൽ നിര്യാതനായി

Anl


ചെർപ്പുളശ്ശേരി. പുത്തനാൽ കാവിന് മുന്നിൽ മോട്ടോർ ബൈക്ക് മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക്‌ ഷോപ്പ് ഉടമ അനിൽ നിര്യാതനായി. അടക്കാപുത്തൂർ സ്വദേശിയാണ്‌. നിരവധി കാലമായി പുത്തനാൽ കാവ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ആണ് അനിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പിന്നീട്.....